Cerca en aquest bloc

31 de maig de 2011

La lluita contra el risc d’exclusió social ens afecta a tots.


La Comissió Europea va declarar el 2010, l’any de la “Lluita contra la pobresa i l’exclusió social”. La Unió Europea és una de les regions més riques del món i, en canvi, al 17% de la població li manquen els recursos necessaris per cobrir les seves necessitats bàsiques. S’han fet moltes reunions, seminaris, conferències magistrals, però el 2010 passarà a la història com l’any en què, lluny de solucionar els problemes de la pobresa, els van aguditzar degut a la crisi del sistema productiu especialment el d’Europa i dels països anomenats occidentals. La pobresa és difícil de mesurar: a Europa es considera pobre, la persona que disposa de recursos inferiors al 60% de la mediana dels ingressos de la població. És curiós que, en la gairebé totalitat dels països, la pobresa se situa a un nivell similar, als voltants del 20% de la població. La diferència de la pobresa entre països és, precisament, el model d’assistència pública i els cabals destinats a aquesta finalitat, reduint-se llavors a un 17%. Els països del Nord d’Europa són els més generosos. En canvi en els mediterranis, hi ha una substitució de la migradesa dels recursos aportats per l’Administració, per l’actitud solidaria pròpia d’una societat tradicional en la que els vincles familiars, el tipus d’hàbitat, els valors de veïnatge i l’acció d’entitats benèfiques permeten resoldre els problemes de més a prop.
Normalment els conceptes de pobresa i exclusió social van aparellats, encara que hi ha uns matisos força importants. L’exclusió social és pròpiament una marginació dels sistemes del funcionament social, degut a una multiplicitat de factors; la pobresa en primer lloc, però també a una colla de discriminacions com poden ser el sexe, l’ètnia, els color, la parla o fins i tot la religió. Allò més greu del fet de l’exclusió social és la dificultat de retorn i la integració al desenvolupament de la societat amb la greu pèrdua de capital social i capital cultural pel país que comporta. L’exclusió social s’ha de combatre a tots els nivells, ja que porta a un aïllament de la persona de difícil superació, que afecta la vida de les persones. Podríem enumerar diferents formes d’exclusió:

-        Exclusió en l’educació.
És aquella de la qual n’és responsable el sistema educatiu públic i actua a llarg termini, i de difícilment superable nivell individual. A la província de Barcelona el 48,7% de  persones de 18 a 65 anys tenen estudis inferiors a l’ESO, encara que hi ha hagut una notable millora en els darrers anys. L’abandonament escolar segueix creixent i augura una perennitat de l’exclusió en les famílies
-        Exclusió en l’habitatge.

Cal replantejar profundament el sistema, ja que a Catalunya mentre hi ha una multitud d’habitatges buits hi ha poca oferta d’habitatges socials. El 9% de les llars de la província de Barcelona tenen uns costos d’habitatge que superen el 30% dels seus ingressos i, en més del 4%, superen el 40% (any 2000) però, a més hi ha, entre l’1 i el 2% que no tenen serveis essencials i en alguns casos hi hauna ocupació superior a la possible.
-        Exclusió per aïllament.
Al voltant de l’1% dels entrevistats no es relacionen mai amb ningú i el 13% no expliquen mai els seus problemes afectius. La salut mental esdevé un tema freqüent.
  • Exclusió en la participació en la societat.
En els països mediterranis és un valor molt preuat, però en crisi en zones marginals per problemes de diferencies d’hàbits i d’origen de la població. Però el 34%encara te relació amb els amics, el 22% pertanyen a un club esportiu, el 13% a una associació de veïns i el 7% a una associació cultural.
-        Exclusió en la família.
La família, a Barcelona i a la majoria dels països mediterranis, encara és un dels factors importants de cohesió i d’autoajuda contra la pobresa. El 46% de la població te relacions freqüents amb la família.
-        Exclusió en l’oci.
El 30% de persones de la província de Barcelona no van tenir vacances seguides de més de dues setmanes, el 30% les passa a casa d’amics o familiars. El 65% no va mai al teatre i el 62% mai a museus o exposicions.
-        Exclusió bancària.
Més del 90% de la població disposa d’un compte corrent. Els bancs no volen arriscar i és per això que han endurit les condicions de crèdit. Per tal d’evitar l’exclusió bancària s’estan proposant diversos mecanismes, mitjançant un fons de garantia per impagats amb participació del Estat i de les institucions bancàries. Es tracta de poder oferir una segona oportunitat per reintegrar-se al sector creditici i retornar al sistema tradicional de valors i d’ètica en el propi sistema bancari. El microcrèdit representa una alternativa a tenir en compte perquè dóna el suport mínim necessari per rellançar responsabilitats i participació dins el sistema econòmic.
-        Exclusió en la sanitat.
Pot ser un dels problemes més greus que estan apareixent a tot Europa, ja que els costos de l’assistència sanitària van creixent exponencialment i representen un dels principals factors que incideixen en la greu crisi de l’Estat-providència. Desprès d’uns anys en què es va anar instaurant una cobertura universal, les dificultats pressupostàries han anat limitant del dret universal a la salut. I precisament la manca de salut és una de les causes importants que porta a la pobresa i a l’exclusió social.

La societat civil substitueix l’administració
Els pobres, cada vegada estan més integrats a la societat i tenen un rol poc reconegut. Actualment s’ha generat un nou tipus de pobre relacionat directament en el mercat del treball: el de treballador a precari i permanentment assistit. S’ocupen del treballs menys remunerats: els més degradants, els temporals, els de temps parcial i participen al sosteniment del país. Són consumidors i contribuents tributaris (L’IVA és la principal font de finançament). La consolidació d’un sistema de treball basat en la immigració temporal i la generació d’un treballador a precari situat a la perifèria del assalariat clàssic, es consolida com un model al servei de la nova economia, però que a la vegada consolida la pobresa i l’exclusió social del futur amb uns costos socials difícils de preveure, que s’afegeixen al menyspreu social i fins i tot polític que suporten especialment els que són d’un altre medi i n’augmenta la vulnerabilitat.
La transferència de riquesa privada mitjançant les associacions d’ajut representen una síndrome de la crisi de la societat salarial. El retorn de les associacions benèfiques no és un anacronisme, és el fracàs de les societats democràtiques que no han fet avançar els drets socials, paral·lelament als  drets polítics i civils. Aquesta hipocresia és més notòria en allò que fa referència als “sense papers”. Es priva dels seus drets i fins i tot de la seva llibertat  a treballadors que són indispensables per el bon funcionament de la seva economia i són expulsats quan jo no calen. L’assistència no és només un valor que cal respectar; és també un sistema d’autoprotecció i autodefensa. La societat, actua en benefici propi, ja que permet rehabilitar l’activitat econòmica, que siguin més productius, impedint que els assistits actuïn fora del sistema, reduint robatoris, actuant sobre la seva descendència i sobretot, evitant les seves impulsions de revolta.

Cal repensar la solidaritat.
No es tracta només de regular els pobres mitjançant sistemes d’ajut econòmic; cal proposar un model més just de societat amb una acció molt concreta d’actuació, basada en el voluntariat i la distribució gratuïta d’aliments. El model de Banc dels aliments només pretén assumir un sol dels problemes de la pobresa i l’exclusió social: el de l’alimentació, i s’inclou en el marc de la participació en la lluita per aconseguir un món més just i solidari, que comença per la lluita contra la fam i acaba en el millora del medi ambient.
No es tracta només d’exigir la millora dels sistemes sanitaris, d’ensenyament i de protecció social, que ens fan més iguals; no es tracta només de donar-li resposta de “forma compassiva”, fent caritat. Es tracta de participar personal i directament en la creació d’un instrument professional i especialitzat en la lluita contra la fam. La missió principal dels Bancs dels Aliments és la de lluitar contra la pobresa aplicant el principi de subsidiarietat que precisa que, el que ho pot fer millor, és aquell que està prop dels problemes. El Banc dels Aliments està prop dels problemes del sistema agroalimentari i dona suport a les entitats que se situen en l’avantguarda de la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

Les empreses també poden col·laborar en aquesta lluita.
Moltes, no fan com l’Avar de Molière, que “perden molt per no voler perdre res”. Són empreses que no volen contractar persones víctimes de la pobresa i exclusió social, quan contractar persones d’aquest perfil de població permet augmentar-los la responsabilitat, assegurar-los una bona integració i per tant esdevenir altament rendibles. Des del punt de vista de l’empresa, lluitar conta l’exclusió social i la pobresa és tant un tema de rendibilitat com de generositat. L’objectiu és el de superar prejudicis i instaurar noves pràctiques que permetin a les empreses evolucionar i eliminar blocatges a aquest tipus de contractació. Aquest projecte coincideix amb el que proposa el nou govern del Regne Unit, el de la “Big society”. L’Estat providència, el “welfare State”, te uns límits definits per la situació econòmica, la dificultat de penetrar en l’àmbit de les capes socials situades en la base de la piràmide, generades pel propi model de desenvolupament i la ineficàcia d’uns ajuts que no exigeixen contrapartides. La crida a la participació de la societat a resoldre els seus propis problemes supera les accions filantròpiques o caritatives en què la participació és individual. És així que fa una crida a la societat per organitzar-se per resoldre els seus propis problemes en que es pot substituir a un Estat centralitzat poc reactiu davant les situacions canviants dels problemes.
El Banc dels Aliments és una mostra d’allò que es pot fer amb pocs recursos.

27 de maig de 2011

Gestión de los excedentes alimentarios en los diferentes escalones de la cadena de distribución

Análisis de caso: Starlux 

Uno de los problemas más frecuentes de logística en que se encuentran confrontadas las empresas que producen o comercializan alimentos, es el de la necesidad de retirar alimentos del mercado. Las causas son múltiples, muchas de ellas son de difícil control, y se pueden encontrar a cualquier punto de la cadena, desde la producción a la distribución. Se producen excedentes en la fabricación, el almacenaje, la logística y la distribución, pero también pueden proceder de diversos problemas comerciales con los clientes y siempre debido a la peligrosa proximidad de la fecha de consumo preferente.

Los excedentes, los retornos o los invendidos es normalmente uno de los dolores de cabeza más frecuentes de los directores de logística. Toda empresa desea trabajar “just in time”, rebajando los costes de gestión de logística y stocks, pero periódicamente surgen problemas no previstos que dificultan la buena marcha del procesos. Las huelgas, ya sea de subministro de materias primas o de distribución, ya sean al interior de la empresa, del municipio del país o de fuera del país distorsionan todo el comercio. Todos los Bancos de los Alimentos recordamos las famosas huelgas masivas de transporte de Francia que frenaron casi totalmente el comercio europeo y provocaron una aportación extraordinaria de alimentos que se estaban acercando de la fecha límite de consumo preferente.

Las opciones que toman las empresas pueden ser muy variables. Es por ello que queremos iniciar un diálogo para encontrar las causas, conocer los problemas y ofrecer una alternativa. El modelo de Banco del Alimentos es una posible solución del problema.

A.- Análisis de un caso ejemplar: Starlux


En los inicios de la constitución del Banco de Alimentos de Barcelona, una de las primeras empresas que aportó alimentos fue Starlux España. Todas las acciones que realiza el Banco de los Alimentos son confidenciales, pero ahora utilizamos esta experiencia como análisis de caso, por su carácter ejemplar y debido a que actualmente la indusria ha cambiado de propietario (Unilever Foods) y la empresa Starlux ya no existe.

1.- Starlux necesita eliminar los excedentes

El problema que se planteó el año 1987 Starlux es el de cualquier empresa alimentaria: cómo eliminar o reducir los stocks de invendidos que se acumulaban al almacén y representaban un coste creciente, dificultando los procesos normales de producción de la empresa.
Para ello encargó al Sr. Costa, jefe de logística de la empresa que elaborase una propuesta.

2.- Starlux asume el coste de destruir los alimentos.

.

El Consejo de Administración quería solucionar definitivamente el problema y es por ello que se tomó la decisión de destruir los limentosSu eliminación en un vertedero fue rehusada rotundamente, debido al impacto que podría tener ante la opinión pública, la destrucción de alimentos. Pero el problema iba creciendo día a día. La situación era grave porque el almacén de los retornos estaba lleno y se iba abarrotando con el consecuente aumento de coste diario.
El director de logística Sr. Costa estaba cada vez más preocupado.

3.- Starlux constata que hay costes económicos, medioambientales, éticos y también administrativos.

Finalmente el Consejo de Administración para solucionar definitivamente el problema tomó una decisión drástica y definitiva: construir una planta incineradora.
El Sr. Costa se puso a trabajar y encargó un proyecto que fue inmediatamente aprobado por el Consejo de Administración. Su coste era de unos 6 Millones de Euros de ahora. El objetivo era la de construir la planta de incineración dentro del propio recinto de la industria. Se iniciaron la solicitud de autorizaciones, acometidas de servicio y permisos que fueron encareciendo exponencialmente el proyecto: había que eliminar adecuadamente las cenizas, depurar los humos, las aguas residuales procedentes del filtrado de humos y más aún.

Finalmente el alcalde del Municipio de Montmeló, situado cerca de Barcelona, rehusó la propuesta por considerar peligrosa instalación de una planta incineradora en su zona industrial, muy cercana al casco de la población.

4.- Starlux encuentra finalmente una solución: el Banco de alimentos.

El jefe de logística Señor Costa, a finales de 1987 conoció por casualidad, mediante una conversación con el Sr. Jordi Peix, vicepresidente del Banco de Alimentos de Barcelona, la posibilidad de colaborar con el Banco de los Alimentos.
Encontró la idea muy interesante para resolver su problema y empezó a ponerla en práctica. La situación de los excedentes era grave, y comenzó en realizar tímidos envíos al Banco de los Alimentos. Al ver que el mecanismo funcionaba, comenzó en vaciar su almacén mediante “trailers” enteros. Las aportaciones fueron importantes y periódicas. El Banco de Alimentos le enviaba mensualmente un certificado en el que se detallaban todos y cada uno de los productos recibos.
El Sr. Costa era feliz, respiraba aliviado: su problema estaba resuelto.

5.- El Banco de Alimentos ofrece un servicio adicional: El control de los excedentes.

De golpe y porrazo, Starlux dejó de enviar alimentos al Banco. Al cabo de un tiempo prudencial  Jordi Peix se puso en contacto, con el Sr. Costa y tuvo conocimiento de la gravedad de un problema añadido. Desde el primer momento, la empresa había observado que los certificados del Banco de los Alimentos no coincidían con las entradas de invendidos, a su almacén.
Normalmente, en todas las empresas alimentarias se hace un escaso seguimiento de los retornos. Concluyeron que era debido al escaso control de los mismos. Se mejoró el seguimiento y los datos seguían sin coincidir. Starlux hizo un seguimiento presencial del sistema de certificación del Banco de los Alimentos de Barcelona y constataron que el riguroso control realizado por rigurosos jubilados y voluntarios del Banco, era mejor que el de la empresa. Es por ello que mejoraron su control de los invendidos. Finalmente descubrieron la causa de su problema:
Alguien revendía los alimentos a bajo precio, y además haciendo competencia a la propia empresa.

6.- Starlux solicita si el servicio se puede extender a todo al país.

La responsabilidad de defender la calidad de la marca es un objetivo básico de la empresa. Para evitar problemas de apariciones de retornos al mercado, todos los retornos eran repatriados a su sede central cerca de Barcelona. Ello representaba un coste especialmente elevado, en el caso de las Islas. La creación de Banco de Alimentos por todo el territorio, representa la posibilidad de que los retornos sean dirigidos directamente al Banco local, con todo el gran ahorro que supone: de transporte, de control y de eliminación.

7.- La empresa Starlux desea consolidar su compromiso solidario.

A partir de estos hechos, ya en el 1989, el Sr. Costa anunció al Consejo de Administración la solución definitiva de su problema, con un ahorro y sobre todo una eficacia considerable.
.


El Presidente de Star internacional, Danilo Fossati, felicitó a su Jefe de logística y reflexionó sobre la posibilidad de extender a su país el mismo método. El además era consciente de su Responsabilidad Social Corporativa y pidió al Jordi Peix del Banco de los Alimentos de Barcelona, su colaboración para repetir la misma experiencia a su país y a su ciudad. El objetivo era el en aprovechar los alimentos, pero el objetivo era también asumir la responsabilidad de las industrias alimentarias ante aquéllos que sufren hambre. Desde el Banco de Alimentos de Barcelona, se tomó contacto con un grupo de voluntarios de Milán.
Así el 1989, con la ayuda económica, de aportaciones de alimentos y sobre todo personal del Grupo Star y concretamente de su Presidente, se constituyó el primer Banco de los Alimentos de Italia. Actualmente, los 20 Bancos de los Alimentos de Italia se sitúan por el volumen de alimentos distribuidos como la segunda Federación de Bancos de los Alimentos de Europa.
Por su parte Danilo Fossati de la empresa Star, creó una Fundación, y regularmente sigue aún ayudando a los Bancos del Alimentos. (Actualmente la empresa Star ha sido adquirida por Agrolimen)

B.- Alternativas para eliminar los excedentes de las industrias alimentarias.

1.- Destrucción.
Aún hay empresas que toman como primera opción la destrucción de los alimentos, mediante sistemas convencionales. (incineración o vertedero). El argumento mayormente exhibido, es el de que el prestigio de una marca nunca puede ser puesto en tela de juicio. Es preciso recordar que los Bancos de los Alimentos, así como las entidades benéficas que los reciben, se comprometen por escrito a no comercializarlos, y controlar su distribución hasta el consumo final. La destrucción tiene para la empresa un elevado coste económico, ético y posiblemente comercial.
Es la alternativa peor y más costosa.

2.- Reciclaje dentro de la propia industria en productos de una menor calidad.El reciclaje dentro de la propia empresa de los invendidos y excedentes de fabricación, es una práctica frecuente en pequeñas y medianas empresas. Los productos no vendidos se destruyen y se incorporan en productos de segunda gama de la propia empresa. Es una práctica corriente en pastelería y embutidos, para marcas poco reconocidas.
Aunque se utilicen segundas marcas, se puede falsear la imagen de la marca principal, y en todo caso puede competir con la misma.


3.- Ofertas a bajo precio.
Es una práctica que se realiza demasiado frecuentemente, especialmente en las grandes superficies o cadenas de supermercados. La práctica puede ser debida a que las ventas a menudo se realizan en firme y son de “propiedad” de la distribución. Provoca una competencia desleal a los productos de la propia empresa, perjudica la imagen de marca y desorienta al consumidor.
Es la peor práctica, realmente muy poco recomendable comercialmente.

4.- Distribución en los mercados secundarios.
Era una práctica a menudo realizada en los países del norte de Europa, donde hay tiendas y empresas especializadas, cada vez menos, que eliminan stocks a bajo precio. En España empieza a despuntar en tiendas de “todo a 100”. El producto es de difícil control, por parte de la propia empresa, y puede conducir a problemas de seguimiento de la trazabilidad. Se detecta en “confitería, snacks y pastelería.

Es de difícil control; puede conllevar  problemas de control de calidad.

5.- Restaurante de la propia empresa.
Se ha constatado en casos muy aislados en la que la empresa dispone de cantina. Los productos son eliminados “in situ”. En el ámbito de las relaciones laborales, no se considera adecuado.

A los trabajadores se les remunera mediante los salarios establecidos en el correspondiente convenio colectivo.

6.- Venta a bajo coste entre los empleados.
En el pasado era una práctica muy extendida, se consideraba un complemento salarial. Actualmente, prácticamente todas las empresas lo han eliminado, ya que a menudo era un aliciente para aumentar, el volumen de los productos no comercializables y los costes de la no calidad.


Aún hay empresas que aún lo practican.

7.- Subvención de productos agrícolas por su distribución gratuita.
La Unión Europea dispone de ayudas para la retirada de excedentes. Asimismo subvenciona la retirada estacional de fruta y hortalizas. Actualmente los Bancos de Alimentos colaboran con los agricultores para el mantenimiento de los precios, eliminando las periódicas caídas de precio que no beneficiaban ni al productor ni al consumidor.

Es un esquema que funciona con regularidad

8.- La complejidad de la cadena implica un posible despilfarro de alimentos.
La complejidad de la cadena alimenticia, conlleva la dificultad de controlar los stocks de los invendidos en cada uno de los diferentes escalones situados a localizaciones muy diversas. En el caso de no disponer de un protocolo adecuado de actuación, éste es uno de los quebraderos de cabeza de los responsables de logística. La permanencia de invendidos en las plataformas o puntos de distribución y la falta de respuesta rápida té un coste muy elevado. Es preciso tener en cuenta que el recorrido a menudo es mucho largo: a partir de la salida del producto y su desplazamiento a lo largo de los diversos almacenes y plataformas de logística y distribución.

El envío inmediato y automático de invendidos al Banco de los Alimentos más próximo es la solución más rentable y la que aporta más garantías de eliminación a la empresa alimentaria.

9- Es preciso Incluir los Bancos de Alimentos en los protocolos de logística y certificación.
Se considera necesario, que cada empresa disponga de un protocolo de gestión de los alimentos “consumibles y no comercializables”, que indique que estos tipos de productos sean enviados a la mayor brevedad al Banco de Alimentos más cercano. De esta forma se evita una devaluación de los sistemas de calidad de la propia empresa, significa un ahorro de costes y permite introducir elementos éticos, dentro de los sistemas de producción, cada vez más valorados por los empleados, la distribución y la sociedad.

Se recomienda incluir dentro de los protocolos de calidad de gestión de los alimentos, su envío a los Bancos de Alimentos, en caso de invendidos y proximidad de finalizar la fecha de consumo preferente.

10.- Los Bancos de Alimentos certifican el destino de los excedentes.

La gestión tiene un coste, la gestión y el control de los invendidos también, y a menudo su control y destrucción son más elevados que el propio valor del producto. Es por ello que se propone que las Empresas Alimentarias homologuen a los Bancos de alimentos para que eliminen los invendidos y certifiquen su recepción. http://www.eurofoodbank.org/


10.- Starlux y los Bancos de los alimentos son dos multinacionales complementarias.

Los Bancos de los Alimentos, situados a la mayoría de países de Europa y América, pueden certificar en todos ellos la recepción de excedentes.

Jordi Peix i Massip.

13 de maig de 2011

La sucursal del banc Camilo & Peppone


La sucursal del banc Camilo & Peppone
Divendres, 13 de maig - 00:00h. Josep-Maria Ureta
Camilo i Peppone van ser dos personatges molt populars a la Itàlia de la dècada dels 60. En un petit poble de la ribera del Po, Brescello, el rector Don Camilo i l'alcalde comunista Don Peppone tenien picabaralles diàries. L'escriptor Giovanni Guares­chi, monàrquic, antifeixista i catòlic, va crear, amb un excel·lent humor literari, aquests dos símbols de la política italiana dels anys 50 i 60. La democràcia cristiana, sempre amb un peu a la sagristia, i el Partit Comunista Italià, amb el peu esquerre a l'URSS, també ventilaven les seves desavinences a través dels dos personatges immortalitzats al cine per Fernandel i Gino Cervi. Fins i tot Espanya i França els van utilitzar per desgastar el comunisme.


Camilo i Peppone discutirien avui per moltes coses (la corrupció, sobretot), però coincidirien en una: la Fundació Banc dels Aliments és transversal. Dit d'una altra manera: quan la fam avança i la deserció social i política s'expandeix, al final queden convents que reparteixen sopa i associacions de veïns (o qualsevol variant laica) que distribueixen arròs i que solen trobar-se al carrer dels Motors de la Zona Franca de Barcelona. 

Allà hi ha la seu del Banc dels Aliments (la sucursal seria Camilo & Peppone), des d'on es gestiona el repartiment de més de 8.000 tones de menjar cada any amb criteris propis d'una empresa logística. Amb una organització descentralitzada per províncies, avui és la principal organització de les que centren el seu esforç en el repartiment de menjar entre els necessitats. N'és vicepresident, des de la seva posada en marxa el 1987, Jordi Peix, exalt càrrec de la Conselleria d'Agricultura i testimoni de la transformació de l'agroindústria catalana des dels 80.
Aportació principal
«Qui té fam, té fam ara», diu un dels cartells que el Banc dels Aliments va utilitzar en la campanya de recollida d'aliments dirigida a particulars. Però l'aportació principal són els excedents de la UE, l'agroindústria i les distribuïdores. En el segon i el tercer cas, productes aptes per al consum però no comercialitzables. En el primer, intercanvi: quan Brussel·les ordena la retirada de llet, cereal i similars, els permuta per productes que es distribueixen entre els necessitats. Sense la logística del Banc dels Aliments seria impossible.
Quan va néixer, l'integraven 18 voluntaris que van repartir 227 tones entre 1.026 beneficiaris. Avui hi ha 128 voluntaris i vuit assalariats. També persones castigades per delictes menors a realitzar treballs per a la comunitat («aquí no robo res», va dir un d'ells a Peix). El 2011, hi haurà donacions de 400 empreses i 269 entitats receptores (el 80%, vinculades a parròquies, convents o centres de l'Església evangèlica). Un èxit logístic però un fracàs social: la fam avança.
Foto: Central de distribución El Banc dels Aliments, en la Zona franca GUILLERMO MOLINER
La dimensió de la crisi també ha portat molts municipis a incrementar la seva col·laboració amb entitats com el Banc dels Aliments. Sense trepitjar-se el terreny propi de cada un. Per evitar equívocs, Peix insisteix: «La nostra feina és recollir i repartir aliments». S'agraeixen les donacions de diners, útils per a petites inversions, però sense oblidar l'objectiu primordial.

Una altra qüestió és la necessitat d'adaptar-se als canvis d'hàbits de la població: en els últims anys s'ha incrementat la demanda de productes frescos, però amb la crisi també ha crescut l'excedent perquè són més cars. Així mateix, augmenten els aliments precuinats i congelables. En aquest punt és quan torna a proposar-se un suport útil per part dels municipis: l'ajuda per mantenir la cadena del fred. Pragmatisme de Peix: als municipis col·laboradors se'ls demanen baguls frigorífics per a les entitats benèfiques, que estan desbordades. L'altra proposta traslladada als municipis és que s'exigeixi als súpers que no llencin als contenidors restes de menjar aprofitable.
«Aquí es fa utopia -diu Peix-. Fa 25 anys vam començar a lluitar contra el malbaratament. Ningú parlava llavors d'economia sostenible. Només de residus», afegeix. I repeteix un dels seus arguments més cèlebres: «Reciclar un iogurt és més car que fabricar-lo». O sigui, més val fer que algú el consumeixi. Per si els polítics tornen a preguntar, el missatge és clar: si la base de suport al Banc dels Aliments és l'agroindústria, ¿per què no pot desgravar fins al 50% dels productes donats -com en altres països- i no el 35% actual? Els patrocinadors de la World Race de vela van aconseguir el 80%.
Guareschi: «Com els trens, les bones idees arriben amb retard».

3 de maig de 2011

Mensaje del Presidente de la Comisión Europea en la conmemoración del 25 aniversario de la Federación Europea de Bancos de Alimentos. (30 abril 2.011)


Es con gran placer que, durante la sesión de apertura de esta conferencia de la Federación Europea de Bancos de Alimentos les  dirijo unas palabras. En un momento en que los efectos negativos de la crisis financiera y económica global se dejan sentir en las vidas de tantos ciudadanos europeos, así como los recortes presupuestarios adoptados por los Estados miembros, mi atención es naturalmente atraído por las instituciones que, como la suya  tienen un impacto real en la vida cotidiana de tanta gente. Nuestras sociedades no pueden ignorar problemas como el hambre y la pobreza. Por ello, debemos tener en cuenta nuestra responsabilidad hacia todas las personas en riesgo de caer en la pobreza, como una obligación moral.

La Federación Europea de Alimentos que celebra precisamente este año, sus 25 años de existencia, es un proyecto modélico, basado en los ideales de la Unión Europea. Ellos ejemplifican nuestra capacidad de, no sólo estar unidos en la diversidad, sino también en la adversidad. El llamamiento a la generosidad de los europeos puesto en marcha por los Bancos de Alimentos, ha ayudado a millones de personas a superar una situación de privación a veces muy grave. Organizaciones como la suya están luchando contra el hambre, las privaciones y la pobreza, mediante la redistribución de los recursos de manera eficiente y ejemplar que nuestra sociedad despilfarran tan a menudo. Los Bancos de Alimentos sitúan la lucha contra el despilfarro como uno de sus principales combates. Son un ejemplo y una inspiración para las nuevas generaciones, y por esta razón que creo que la sociedad tiene una deuda enorme de gratitud a todos ustedes.

El “Programa de ayuda alimentaria” es un ejemplo de cómo la UE aplica en relación con los Estados Miembros y las organizaciones no gubernamentales, el principio de solidaridad se ejerce así de forma realmente positiva. El fortalecimiento de la cohesión social es un reto clave que enfrenta las políticas europeas adoptadas en el marco de la Europa 2020 - reforzar una cultura política basada en la solidaridad y en el crecimiento económico sostenido.
Reducir el número de europeos que viven por debajo del umbral de la pobreza en un 25%, en el horizonte 2020, es un objetivo prioritario de esta estrategia: lo hemos propuesto y el conjunto de los Estados miembros lo han aceptado. El año 2010 vio el lanzamiento del”Año Europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social”, cuya prioridad era la Agenda Social Europea que ha ayudado a centrar la atención en la lucha contra la pobreza. 2010 fue un hito importante, pero no queremos que el esfuerzo se detenga y es necesario que mantenga un ritmo constante.

Además, pusimos en marcha el 1 de enero de este año, el Año
Europeo del Voluntariado, cuyo objetivo principal es el de movilizar la sociedad sobre este tema, especialmente para cubrir las necesidades de los pobres. Además, este Año Europeo del voluntariado debe también continuar y profundizar los objetivos del Año Europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Por esta razón, yo quiero insistir que la UE quiere jugar un papel importante en el despertar de las conciencias, invitando a los ciudadanos a participar en las acciones de solidaridad social.

Nuestras sociedades tienen un gran potencial y es necesario  que las instituciones europeas, los gobiernos y las autoridades en todos los niveles ayuden en aquello que les distingue. La generosidad y el voluntariado son parte de nuestra sociedad basada en el humanismo

Por todo ello, quisiera concluir con una llamada: No renunciéis a vuestro entusiasmo y compromiso, ni a la voluntad que les anima a hacerlo siempre más y mejor. Yo conozco bien lo que realizáis. Conozco muy bien, por ejemplo, el Banco de Alimentos de lucha contra el hambre de Portugal, lugar de trabajo muy conocido por la aportación de sus voluntarios. Me gustaría agradecer, en particular a la señora Isabel Jonet, su presidenta.

Hace poco visité el Banco de Alimentos del Bas-Rhin cerca de Estrasburgo. La Comisión Europea está haciendo todo lo posible y, a veces, francamente, a pesar de algunos malentendidos, para preservar, a través del Programa de Ayuda Alimentaria, los actuales sistemas de acción de los Bancos de Alimentos. La Comisión, que tengo el honor de presidir, ha tomado algunas decisiones muy importantes en este sentido.

Les doy las gracias calurosamente por el trabajo que habéis realizado. Continuaremos a realizar conjuntamente nuestros esfuerzos por una Europa más fuerte, una Europa solidaria, una Europa basada en los valores humanísticos a los la que todos estamos tan apegados.
Jose Manuel Barroso. Presidente de la Comisión Europea