Cerca en aquest bloc

14 de juny de 2014

Incentius reals de les donacions d'aliments /comparació amb la seva destrucció


Un dels temes objecte de plantejament polític és el de les desgravacions fiscals amb motiu de donacions. Actualment hi ha diverses propostes en camí.  La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les Entitats sense fi de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge preveu les deduccions següents:

1.- Persones físiques: deduccions sobre la base liquidable del IRPF

1.1.-Poden deduir, de la Quota Íntegra en el Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
El 25 % de les quantitats donades, amb el límit (junt a les altres deduccions establertes) del 10 % de la Base Liquidable (articles 19 de la Llei 49/2002 i 56 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres Normes Tributàries),

1.2- Deduccions en la quota de l’IRPF per donacions a Fundacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana
L'art. 14 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives i a l'art. 34 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres estableix  deduccions en la quota de l'IRPF per donacions a determinades entitats. 
 En la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques, es pot aplicar, juntament amb la reducció percentual que correspongui sobre l'import total de les deduccions de la quota establertes per la Llei de l'Estat reguladora de l'impost, una deducció per donatius a favor de l'Institut d'Estudis Catalans i de fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin en el cens d'aquestes entitats que elabora el departament competent en matèria de política lingüística. L'import de la deducció es fixa en el 15% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica. 
1.3.- Càlcul de les deduccions.
La Fundació Banc dels Aliments està inscrita en el cens per el foment de la llengua catalana
   
Deduccions aplicables: 25%Llei 49/2002 i 15% Llei catalana 21/2005
Deducció total aplicable: 40%

2.- Les persones jurídiques (indústries alimentàries, plataformes logístiques, distribuïdores d’ aliments, i en general totes les empreses)

poden deduir, de la Quota Íntegra en el Impost sobre Societats, el 35 % del valor de les quantitats donades, amb el límit del 10 % de la Base Imposable, si bé les quantitats que superin aquest límit es poden aplicar en els períodes impositius que s’ acabin en els 10 anys immediats i successius (article 20 de la Llei 49/2002).

2.1.- Per saber el percentatge real de la deducció s’ha analitzat un cas concret.
La producció dels productes alimentaris tenen una estructura de costos molt diferent segons el tipus de producte, el sistema d’envasat i d’elaboració. És per això en primer lloc s’ha definit un cas real sobre el que sobre el que analitzarem els efectes de la desgravació fiscal aplicable al Estat Espanyol. Finalment és una aproximació que s’ha d’adaptar pe a cada cas.
El mateix cas l’utilitzarem posteriorment per argumentar una proposta d’adequació de les desgravacions, que a tot Europa són molt diverses. Com es pot observar la desgravació fiscal del 35%, aplicable a Espanya en realitat se situa en un migrat d’entre un 7% i un 8%.

2.2.- Aliments destinats a destrucció

En primer lloc, es valora  a nivell comptable per analitzar el supòsit en que les despeses poden ser utilitzades per disminuir els beneficis. S’ha de tenir en compte de que el percentatge impositiu  sobre el benefici net i el de la desgravació fiscal son els mateixos. La decisió final depèn del cost de la destrucció en el mercat (taxes incloses) que varien segons el tipus de producte i les seves possibilitats de reciclatge, convertint-se llavors en subproducte.

Els productes lliurats s’ han de valorar pel seu valor comptable en el moment de la transmissió. S’ha de calcular el valor del be a llur valor de cost (article 18 de la Llei 49/2002); si no es pogués determinar aquest valor comptable, cal seguir les normes de l’ Impost sobre el Patrimoni (Llei 19/1991, de 6 de juny), però, en qualsevol cas, té com a màxim el valor normal al mercat del bé (article 18 de la Llei 49/2002).


  
2.3- Aliments destinats als Bancs dels Aliments.

A partir del benefici net obtingut abans d’impostos és necessari aplicar-hi l’Impost de Societats i diverses taxes. A partir de llavors ja es pot aplicar la el 35% de desgravació fiscal sobre donacions.
En tot l’estudi em separat dos casos: el de les industries i el del comerç, que encara que tenen poques variacions s’han de diferenciar.

Finalment, la desgravació fiscal d’un 35% representa una avantatge que se situa entre un 7,5 i un 7,7%, aconseguint una certa rendibilitat per aquests aliments no comercialitzables.